แผนที่ท่องเที่ยว

ค้นหาข้อมูลสถานที่ต่างๆ ในแผนที่ได้ด้วยการ Scan ผ่าน App AR Zappar

 1. พระธาตุม่อนกันวี
 2. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรอินทรีย์
 3. บ้านสวนลุงนวลเกษตรอินทรีย์
 4. เขลางค์ลอนดรี้ ฟอกย้อมผ้าหม้อฮ่อม
 5. ปู่เสี้ยวบ้าน
 6. ข้าวแต๋นบุญทวี
 7. ศุูนย์สารสนเทศชุมชน
 8. ข้าวแต๋นแม่บัวจันทร์
 9. ข้าวแต๋นเสบียง
 10. วัดทุ่งม่านเหนือ
 11. ข้าวแต๋นทองอำไพ