ปู่เสี้ยวบ้าน

ข้อมูลทั่วไป
ปี 2321 เกิดศึกสงครามสมัยอยุธยา ระหว่างไทยกับพม่า สุดท้ายพม่าพ่ายแพ้ จึงได้ถอยทัพกลับส่วนที่เหลือไม่ยอมกลับพม่า จึงได้ตั้งรกราก บริเวณร่องน้ำ ร่องม่าน ระหว่างบ้านแคร่และบ้านทุ่งม่านเหนือ ได้สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนไว้กลางหมู่บ้านเพื่อปกปักรักษาเป็นศาลไม้เล็กๆเพื่อกราบไหว้ขอพรและดูแลทุกคนในหมู่บ้านให้ปลอดภัย ที่ทุกคนเรียกว่า “ปู่เสี้ยวบ้าน”

กิจกรรม
-   วันธรรมดาทั่วไปสามารถนำดอกไม้ธูปเทียนสักการะปู่เสี้ยวบ้านได้
-   ช่วงมิถุนายน – กรกฎาคม ของทุกปี จะมีประเพณีสักการะปู่เสี้ยวบ้านของชุมชน

เวลาเปิด – ปิด  ตลอดเวลา